Tasarımı Kaydet  Kapat

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Kişisel verilerin korunması Hugin Yazılım Teknolojileri A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşlenen Kişisel Veriler

 1. Kullanıcı Tanım Bilgileri: İsim – Soy isim, TCKN/VKN, üyelik bilgileri, parola
 2. İletişim Bilgileri: Telefon, iletişim/fatura adresi, e-posta adresi
 3. Hukuki işlem detayları
 4. Ofis kamera görüntüleri
 5. Müşteri işlem bilgileri: fatura bilgisi ve günlük işlem ciro bilgisi
 6. Kullanım Verileri: Şikâyet/Talep bilgisi, site üzerinde yapılan yorumlar, ses kaydı, pos üzerinde yapılan işlem kaydı ve loğları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Web sitesi üzerinden kullanıcıların kayıt edilmesi,
 • Kullanıcıların doğrulanması,
 • Kullanıcılarla iletişim kurulması,
 • Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Satış ve tahsilat yapılması,
 • Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
 • Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Şirket içi değerlendirme yapılması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
 • Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.


 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

a) Açık rızanızın bulunması,

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitesinin kullanılması, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, yurt içi ilişkili olduğumuz kuruluşlara aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya 

huginfo@hugin.com.tr

 isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

E-bültenimize kaydolun!